Mae rhywbeth pwerus y gall eich cymuned ei wneud i helpu ffoaduriaid i ailadeiladu eu bywydau.

r hyn o bryd rydym yng nghanol argyfwng dyngarol gwaethaf ein cenhedlaeth, gyda mwy na 40 miliwn o bobl yn colli eu cartrefi a’u cymunedau. Mae’r Deyrnas Unedig yn rhan o ymdrech i ddarparu cymorth rhyngwladol, gan adsefydlu 20,000 o ffoaduriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan yr argyfwng yn Syria, bob blwyddyn.

Bwriad Reset yw llywio ymateb cymunedau yn y Deyrnas Unedig i’r argyfwng yma. Trwy adeiladu ar yr ewyllys da a’r tosturi sydd gan bobl drwy’r wlad, rydym yn annog cymunedau i ddod at ei gilydd i groesawu, cefnogi a helpu teuluoedd ffoaduriaid wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r holl ffoaduriaid sy’n cyrraedd y wlad yma wedi colli eu cartrefi. Bydd nifer ohonynt wedi colli anwyliaid, ffrindiau a theulu, ac wedi bod yn dyst i erchyllterau rhyfel. Gwyddom fod nifer o bobl yn y Deyrnas Unedig yn awyddus i helpu. Sefydlwyd Reset i ddefnyddio sgiliau ac adnoddau elusennau, busnesau, grwpiau ffydd a grwpiau cymunedol i gefnogi rhaglen adsefydlu dan arweiniad y gymuned.

Mae cefnogaeth gymunedol yn cynorthwyo ffoaduriaid, sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng yn Syria, i adeiladu bywyd newydd yn y Deyrnas Unedig. Mae grwpiau cymunedol yn croesawu ac yn adsefydlu teuluoedd, trwy eu helpu i ddod o hyd i gartrefi, swyddi, gwersi Saesneg, ysgolion a meddygon, yn ogystal â chynnig cyfeillgarwch a chyngor wrth iddynt setlo yn eu bywydau newydd.

Mae Reset yn llywio rhaglen adsefydlu genedlaethol dan arweiniad y gymuned i gefnogi ffoaduriaid sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng yn Syria, wrth iddynt ailadeiladu eu bywydau yn y Deyrnas Unedig. Mae'n elusen, wedi’i hariannu gan y Swyddfa Gartref a sefydliadau dyngarol, gan ddefnyddio sgiliau, adnoddau a thosturi cymunedau, grwpiau ffydd, busnesau ac elusennau i ffoaduriaid.

Trwy gefnogaeth gymunedol, daw grwpiau cymunedol at ei gilydd i groesawu teuluoedd i’w hardal leol a’u cynorthwyo i ddod o hyd i gartrefi, swyddi, gwersi Saesneg, ysgolion a meddygon. Mae cymunedau hefyd yn cynnig cyfeillgarwch a chyngor – boed i helpu’r plant i wneud eu gwaith cartref neu i egluro rhai o nodweddion arbennig diwylliant Prydain. Mae cymunedau’n grymuso’r ffoaduriaid i ddod yn hunangynhaliol wrth iddynt setlo yn eu bywydau newydd.

Mae bod yn noddwr cymunedol yn manteisio ar haelioni pobl leol, gan greu cyfeillgarwch newydd. Mae’n chwalu rhwystrau ac yn cynnig cymorth hanfodol i ffoaduriaid ar amser hynod o fregus yn eu bywydau. Bydd pob teulu o ffoaduriaid wedi cael profiad o galedi a thristwch mawr. Mae cefnogaeth gymunedol yn gyfle gwerthfawr i bobl drwy’r wlad wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Os ydych eisiau cymryd rhan, cliciwch yma.